V cizojazyčném prostředí se dokážeme dorozumět někdy i beze slov, mimikou a gesty lze vyjádřit mnohé, ale pokud  chceme pohotově a výstižně argumentovat, je samozřejmě vhodnější mluvit. Jako tlumočnice angličtiny vám ráda pomůžu, pokud se rozhodnete využít některého z nabízených druhů tlumočení. Vynasnažím se usnadnit vaši komunikaci s anglicky mluvícími tak, aby byla plynulá, výstižná a co nejpřesnější.

Nejčastěji tlumočím pro firmy a organizace, pro které zároveň překládám. Považuji to za ideální způsob, jak lépe porozumět danému oboru a vstřebat specifickou terminologii. K plynulé komunikaci na obchodních jednáních, školeních, při odborných diskuzích a firemních prezentacích v České republice i v zahraničí nabízím následující druhy tlumočení:

Konsekutivní tlumočení je následné tlumočení, kdy mluvčí se odmlčí po jedné nebo dvou větách, a tím umožní tlumočnici, aby  přetlumočila sdělení. Tento nejčastější typ tlumočení je vhodný pro jednání, porady nebo semináře.

Informativní tlumočení zprostředkovává přístup k informacím v prostředí, kde zákazník nezná místní jazyk, kdy tlumočnice je přítomna při úředních jednáních nebo na kulturních akcích, popřípadě při instalaci strojů a zařízení ve výrobě apod.

Simultánní tlumočení bez tlumočnické techniky (tlumočení šeptem) je vhodné pro jednotlivce nebo velmi malou skupinu, která na rozdíl od většiny účastníků jednání nehovoří daným jazykem. Tlumočí se šeptem souběžně s pronášeným projevem.

Před tlumočením:

K důkladné přípravě na tlumočení málokdy postačí pouze informace na webových stránkách firmy nebo instituce, velmi pomůže (a u složitějších témat je i nezbytnou nutností), když mi v předstihu zašlete vhodné podklady, například prezentace, manuály, přednášky, seznam používané odborné terminologie, program akce nebo zápis z předešlého jednání.